Cos de Bombers de Catalunya

Cos de Bombers de Catalunya

Vols ser bomber a Catalunya? Es tracta d’una professió gratificant i molt ben remunerada. Si aproves les oposicions de bomber i aconsegueixes una plaça, cobraràs aproximadament 2.300 €* al mes amb la seguretat que es tracta d’una feina per a tota la vida. A MasterD et preparem per a les proves teòriques, les físiques i també et preparem per a l’entrevista personal a partir de casos reals.

No t’ho pensis més i prepara’t les oposicions de bomber de la Generalitat de Catalunya. Tenir una feina fixa de bomber a Catalunya és ara possible amb l’ajuda de MasterD, experts en la preparació d’oposicions. Fa 25 anys que ajudem les persones a assolir la seva meta professional.

* Font: http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Empleats%20publics/Retribucions/2010/Arxius/bombers.pdf

 

Característiques de l'oposició

Preparació d'oposicions

25 anys d'experiència

Classes en directe

Sessions amb el teu entrenador

Simulacres d'examen

Similars als exàmens oficials

Test psicotècnics

Aprèn a resoldre els test psicotècnics

Prepara l'entrevista personal

Ens basem en casos reals

Preparació proves físiques

Sistema Personal Trainer 360

Requisits

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.

  • Estar en possessió del títol de graduat/ada escolar d’educació general bàsica, de formació professional de primer grau, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), equivalent o superior.

  • Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.

  • Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C.

  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

  • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.

  • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex de les bases.

Com a requisit específic d’alçada del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona:

  • Tenir una talla mínima d'1,55 m les dones i de 1,60 m els homes i no superar el 1,95 m en cap cas.

Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.


Leer más

Informa't gratis i sense compromís!

Cos de Bombers de Catalunya

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Nuestras Certificaciones, Confianza Online, IQNET, AENOR
Sol·licita Informació