Oposiciones Policia Local Catalunya

Oposiciones Policia Local Catalunya

A MasterD et preparem per superar amb éxit totes les proves d’accés al cos de policia local, guàrdia urbana i policia municipal de qualsevol localitat de Catalunya. La preparació de oposicions per a policia local requereixen d’una formació específica i tenmps per preparar-se.

Et preparem per a aquestes oposicions amb el nostre exclusiu sistema CEyP8.10 que garanteix el teu resultat:

 • Professors altament qualificats i amb excel·lents resultats en convocatòries de policia local i municipal.
 • Classes en directe i videoclasses 24 hores en un campus online amb l'últim en tecnologia per a la formació. Amb el qual podràs estudiar des de qualsevol dispositiu.
 • Simulacres d'examen en els nostres centres.
 • Preparem l’entrevista personal mitjançant simulacres d’entrevistes personals basades en casos reals i les proves físiques amb entrenador personal.

Al tractar-se d’unes oposicions de caràcter local, s’ha de tenir en compte que els requisits per ser policia local poden variar d’un organisme convocant a un altre.

La preparació de l’accés a la policia local que posem a la teva disposició, t’ofereix tot el que necessites per obtenir una plaça fixa a qualsevol localitat catalana. No t’ho pensis més, informa't ara.

Acadèmies de Policia Local

Check

Académies Preparació

Classes, estudi i entrenament
Check

Test Psicotècnics

Aprèn a resoldre els test
Check

Prepara l'Entrevista Personal

Ens basem en casos reals
Check

Simulacres d'Examen

Similars als exàmens oficials
Check

Proves Físiques

Amb entrenador personal
Check

Formació Adaptada a Tu

Forma d'estudi fàcil i flexible

Requisits Policia Catalunya

Al ser una oposició de caràcter local, cada organisme convocant podrà exigir els requisits que consideri convenients per cobrir les places. Per tant, els requisits que indiquem a continuació han de servir com orientació general, però podran variar d'una convocatòria a una altra:

 • Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.

 • Tenir 18 anys d'edat. En quant al límit superior d'edat, com a norma general a Catalunya no s'ha de superar l'edat de jubilació forçosa, sense perjudici de que l'entitat local pugui fixar un límit inferior en el reglament o convocatòria corresponent (45, 50 o 55 anys per exemple). Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix límit d'edat.

 • Estar en possessió del títol de batxillerat o un altre d'equivalent o superior.

 • Tenir una alçada mínima de 1,65 metres per les dones i 1,70 pels homes, encara que alguns organismes indiquen l'alçada mínima de 1,60 tant per homes com per dones. Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix alçada mínima.

 • Estar en possessió del permís de conducció B i a més depenent de la convocatòria i de l'organisme convocant el permís A, A2. En el cas dels permisos A, A2 hi ha ajuntaments que permeten als aspirants obtenir-los abans de la finalització del curs selectiu. 

 • Pel Cos de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona és necessari posseir el permís de conduir vehicles de la classe B i A2, la presentació del permís A2 podrà ajornar-se fins el darrer dia del curs selectiu a l’EPC de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). 

 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establertes a les bases de cada convocatòria.

 • No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel.lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.

 • Nivell B2 de català.

 • Compromís de portar armes i la seva utilització.

T'INFORMEM SENSE COMPROMÍS

Emplena el formulari perquè puguem respondre't.

Comparte ésta página: