Oposicions Administratius Catalunya

Oposicions Administratius Catalunya

Amb aquest curs estaràs preparat per presentar-te a les oposicions d'auxiliar administratiu i administratiu de les corporacions locals a Catalunya i les oposicions d'auxiliar administratiu de l'Estat. Aprofita aquesta oportunitat i aconsegueix un treball fix, amb bon horari i gaudeix d’ estabilitat. A més tens possibilitats de promoció interna. 

Si estudies aquestes oposicions d'auxiliar administratiu podràs aconseguir la teva plaça en ajuntaments, Diputacions, Generalitat de Catalunya, Universitats d'arreu de Catalunya.

Preparem la prova d'informàtica per a opositors. Comptaràs amb un professor expert en la matèria

Vols una feina estable a Catalunya? No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari i fes-te auxiliar administratiu de l’administració pública.

Característiques de l'oposició

Preparació prova informàtica

Teòrica i pràctica

Activitats en el teu centre

Individuals i en grup

Totes Convocatòries

Prepara't tots organismes i categories

Preparació d'oposicions

25 anys d'experiència

Classes en directe

Sessions amb el teu entrenador

Èxit d'aprovats

Excel·lents resultats d'alumnes

Requisits

  • Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
  • Tenir complerts 16 anys d’edat.
  • Per les places d'auxiliar administratiu, estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.
  • Per les places d'administratiu, estar en possessió del títol de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria.
  • No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.
  • No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.
  • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.
  • No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.
  • Tenir el certificat de nivell de català exigit. Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.

Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Cada organisme convocant establirà els seus requisits en les bases de les convocatòries, a les que ens remetrem sempre.


Leer más

Informa't gratis i sense compromís!

Oposicions Administratius Catalunya

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Preparación avalada por los mejores