Cos de Bombers de Catalunya

Cos de Bombers de Catalunya

Oposicions Bombers Generalitat

Vols ser bomber a Catalunya? Es tracta d’una professió gratificant i molt ben remunerada. Si aproves les oposicions de bomber i aconsegueixes una plaça, cobraràs aproximadament 2.300 €* al mes amb la seguretat que es tracta d’una feina per a tota la vida. A MasterD et preparem per a les proves teòriques, les físiques i també et preparem per a l’entrevista personal a partir de casos reals.

Curs Bomber

En aquest curs de bomber estudiaràs amb el millor temari, sempre actualitzat, i professors experts i entrenadors que et guiaran en tot el procés de la teva oposició. Tenir una feina fixa de bomber a Catalunya és ara possible amb l’ajuda de MasterD, experts en la preparació d’oposicions.

Fa 28 anys que ajudem opositors de bomber a aconseguir la seva plaça a Catalunya. Prepara't Ja amb MasterD.

Temari Bombers

Temari general

 • Tema 1 Legislació: La Constitució espanyola: L'Estatut d'autonomia de Catalunya
 • Tema 2 Legislació: El personal al servei de les administracions públiques
 • Tema 3 Legislació: Llei 31/1995, de 8 de novembre
 • Tema 4 Legislació: Llei 19/2020, del 30 de desembre
 • Tema 5 Legislació: Llei 17/2015, del 21 de juliol

Temari específic

 • Tema 6 Legislació: Llei 5/1994, de 4 de maig
 • Tema 7 Legislació: Decret 276/2016, de 19 de juliol
 • Tema 8 Física
 • Tema 9 Naturalesa del foc
 • Tema 10 Mètodes i agents extintors
 • Tema 11 Química
 • Tema 12 Hidràulica
 • Tema 13 Electricitat
 • Tema 14 Meteorologia
 • Tema 15 Conceptes mèdics bàsics
 • Tema 16 Vegetació
 • Tema 17 Mecànica
 • Tema 18 Motors
 • Tema 19 Elements d'instal·lacions de fluids
 • Tema 20 Mecànica de vehicles
 • Tema 21 Risc químic
 • Tema 22 Prevenció i protecció contra incendis
 • Tema 23 Atenció sanitària
 • Tema 24 Construcció
 • Tema 25 Construcció
 • Tema 26 Components i aparells elèctrics
 • Tema 27 Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució
 • Tema 28 Instal·lacions de gas i xarxes de distribució
 • Tema 29 Cartografia
 • Tema 30 Geografia física de Catalunya
 • Tema 31 Geografia humana de Catalunya
 • Tema 32 Organització administrativa a Catalunya

 

Convocatòria Bombers Catalunya 

Aquestes han estat les places convocades per a les oposicions de bombers a Generalitat de Catalunya:​

 • Convocatòria Bombers 2019: 250 places.
 • Convocatòria Bombers 2021: 250 places.
 • Convocatòria Bombers 2022: 240 places.
 • Convocatòria Bombers 2023: 240 places.

Acadèmia Bombers

Check

Acadèmies de Preparació

Centres en tota Catalunya
Check

Preparació d'Oposicions

30 anys d'experiència
Check

Simulacres d'Examen

Similars als exàmens oficials
Check

Test Psicotècnics

Aprèn a resoldre els test
Check

Prepara l'Entrevista Personal

Ens basem en casos reals
Check

Preparació Proves Físiques

Sistema Personal Trainer 360

Requsits Bombers Catalunya

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.
 • Per al Cos de Bombers de la Generalitat per modificació de la Llei 5/1994 de regulació dels Serveis de Prevenció publicada en el Diari de la Generalitat de (Llei 2/2021) de 31/12/2021 Batxiller o equivalent. Per a l'Ajuntament de Barcelona estar en possessió del títol de graduat/da en educació secundaria obligatòria, graduat/da escolar, Tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, Tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.
 • Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.
 • Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C. L'edat mínima per obtenir aquest permís són els 21 anys, no obstant, segons la darrera modificació del Reglament General de Conductors (Reial Decret 971/2020, de 10 de novembre), l'edat mínima serà de 18 anys pels titulars del certificat d'aptitut professional (CAP) que l'hagin obtingut realitzant la modalitat de qualificació inicial ordinària.
 • Posseir coneixements de nivell de suficiència de català i castellà (C1) o superior.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.
 • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex de les bases.
 • Al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya a més, certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.
 • Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.
 • Des del 2020 la celiaquia no és causa d'exclusió mèdica. I es limiten les causes d'exclusió mèdica de manera que només han de quedar excloses les persones malaltes de VIH, diabetis mellitus i psoriasi que presentin: 
  • Càrrega viral del VIH detectable, o que la seva situació immunitària comporti un risc d'infecció oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de limfòcits CD4 inferior a 350 cells/ µl. 
  • Diabetis mellitus tipus 1 o diabetis mellitus tipus 2 en tractament amb insulines, complicacions microangiopàtiques i/o macroangiopàtiques avançades, que dificultin l'adequat compliment de les tasques, o un control insuficient (hemoglobines glicosilades en el darrer any per sobre del 8%).
  • Psoriasi que, per la seva extensió i/o localització o per la seva afectació sistèmica, pugui comportar limitacions en el desenvolupament de les tasques pròpies del cos específic.

T'INFORMEM SENSE COMPROMÍS

Emplena el formulari perquè puguem respondre't.

Comparte ésta página: