Oposicions Agents Rurals Catalunya

Oposicions Agents Rurals Catalunya

Si t’agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els agents auxiliars rurals cobren aproximadament 2.000 €* al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur? Prepara les oposicions d’agent rural per a la Generalitat de Catalunya.

Preparació temari i proves convocatòria

Aquestes oposicions et permeten ser funcionari a Catalunya: estabilitat laboral, bons salaris, horaris flexibles, etc. A MasterD et proporcionem tots els mitjans humans i materials perquè superis amb èxit les proves de convocatòria d’agent rural per a la Generalitat de Catalunya:

 • Temari actualitzat.
 • Acadèmies d'entrenament.
 • Campus online.
 • Proves físiques (amb personal trainer).
 • Entrevista personal (amb casos reals).

Característiques de l'oposició

Preparació d'oposicions

25 anys d'experiència

Classes en directe

Sessions amb el teu entrenador

Atenció individualitzada

Entrenador personal

Prepara l'entrevista personal

Ens basem en casos reals

Simulacres d'examen

Similars als exàmens oficials

Preparació proves físiques

Sistema Personal Trainer 360

Requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea.
 • Haver complert 18 anys i no superar els 65 anys.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat, equivalent o superior.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents.
 • No estar inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública,
 • Posseir el permís de conducció de vehicles de classe B.
 • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
 • No tenir antecedents penals.

 

NOVETATA partir de juny de 2020 s'elimina la celiaquia de les causes d'exclusió mèdica. I es limiten les causes d'exclusió mèdica de manera que només han de quedar excloses les persones malaltes de VIH, diabetis mellitus i psoriasi que presentin: 

 • càrrega viral del VIH detectable, o que la seva situació immunitària comporti un risc d'infecció oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de limfòcits CD4 inferior a 350 cells/ µl. 
 • diabetis mellitus tipus 1 o diabetis mellitus tipus 2 en tractament amb insulines, complicacions microangiopàtiques i/o macroangiopàtiques avançades, que dificultin l'adequat compliment de les tasques, o un control insuficient (hemoglobines glicosilades en el darrer any per sobre del 8%) 
 • psoriasi que, per la seva extensió i/o localització o per la seva afectació sistèmica, pugui comportar limitacions en el desenvolupament de les tasques pròpies del cos específic.

Leer más

Informa't gratis i sense compromís!

Oposicions Agents Rurals Catalunya

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Preparación avalada por los mejores